Foo ba tla mpitsa, mme ga nke ke araba; ba tla mpatla, mme ga ba nke ba mpona. Streaming. Go itse pharologanyo go ka re solegela molemo thata. KGOSI SOLOMONE wa Iseraele wa bogologolo “o ne a kgona go bua diane di le dikete di le tharo.” (1 Dikgosi 4:32) A go na le kwa re ka bonang mafoko a gagwe a a mosola teng? Interest. Product/Service. Fetela go diteng. Real History of Botswana. Setswana.Ngwao.Ditso. Bonang, ke tla lo ntshetsa mowa wa me, ke lo itsise mafoko a me. Ke gone ka moo ba tlaa jang loungo lwa tsela ya bone, ba tlaa kgora maano a ba a logileng ka bosi. © Bible Society of South Africa. Diane Logue Obituary. KGOSI SOLOMONE wa Iseraele wa bogologolo “o ne a kgona go bua diane di le dikete di le tharo.” (1 Dikgosi 4:32) A go na le kwa re ka bonang mafoko a gagwe a a mosola teng? Bible Society of South Africa. Masilo a nyatsa botlhale le maitsholo. Mosola wa mainane, le ka mokgwa o thusang bana go tsamaya mo mebileng maitsiboa. Pages Liked by This Page. 28:17 . D iane tsa Setswana di supa popego e e rileng. Advertising. Mme bone bao ba lalela madi a bone ka bosi, ba batla go itshenyetsa maphelo ka bosi. 2 Gonne ke lo naya thuto e e molemo; se tlogeleng molao wa me! 17 Tshipi e loodiwa ka tshipi; motho le ene o betlwa ke yo mongwe. Setswana tota. Morwaaka, utlwa taelo ya ga rraago; se tlhokomologe thuto ya ga mmaago! You may also light a candle in honor of Diane Logue. Ke tsona ditsela tsa botlhe ba ba batlang kgwebo ya tshiamololo: yona e tla amoga beng ba yona bophelo. E tsena e omeletse e tswa e rotha rotha metsi---> Letlhare la Tee.! Tsena (opens new window) Senka JW.ORG/TN. Products. Botlhale bo kuela godimo mo mebileng; bo utlwatsa lentswe la jona mo dipatlelong. Poko ya dipuo tsa Sesotho 51 U n ive rs ity o f P re to ria e td – K o m a ti, P R (2 0 0 6 ) ii 2.1.4.4. Mo molebong wa mofutakwalwa, kitso e nyalana sentle le maikaelelo a dikwalwa e bile ke kgatelelo e kgolo e e mo … Fa ele ntsi oe tshotse, le go ngathogana o ka nna seke wa ngathogana mme wa e aba yotlhe ka gore oabo o ne o ntse o sa ye go dira sepe ka yone. Ke bona tsie e ne e siametse gore e solegela motho mosola wa go mo kgorisa mme a ntse a bona go tshwanela gore a fe ba bangwe. DIANE 4 TSW70 Banaka utlwang thuto ya ga rraeno lo. nako 2½ diura pampiri e e na le ditsebe di le 21. puo ya maemo a setshaba ka motlotlegi jg zuma. Ditsela tsa mongwe le mongwe yo o sefatlha ka ga papadi di ntse jalo, e tle e bolaye beng ba yone. Diane le maele di tla lebelelwa kwa dmojulung tsa tlhaeletsano. home khonferense ya ditlhangwa tsa bana ba aforikaborwa, thapelo j otlogetswe morutabana mmantswitswidi wa ngwao, setswana july 2017 dhet gov za, kgomo ya boboa jo bo tlhatlaganeng jw org, setswana second additional language, bana ba motho ba kgaogana tlhogo ya eng ntsi kgotsa, puo mo thutong atkv org za, setso sa setswana wikipedia, national senior certificate … 4.5.1 Mosola wa tsa loago Mo mojuleng wa AFL1504 re buisane ka mesola e le mentsi e dinaane di nang le yona go lemosa bana ka ga tlhago/ botshelo jwa setso jwa maAforika. Se ga se a siamela motheo wa bana mo dithutong tsa go buisa, go bala le go itumelela dinaane ka diteme tsa bona tsa selegae. ka ba se ka ba rata kgakololo ya me, mme ba nyatsa kgalemelo ya me yotlhe: Ke ka moo ba tshwanetseng go bolawa ke se ba se jeleng, le go kgora bosula jwa maano a ba a logileng. Morwaaka, fa baleofi ba go fepa, o se ka wa dumela. Modern podcasting platform. Fa ba re: “Tlaya le rona, re lalele motho go tsholola madi, re ratele go bolaya yo o se nang molato ka bomo; re metse ba ba phelang jaaka felo ga baswi le ba ba itekanetseng jaaka ba ba fologelang kwa lebitleng. Poko ya Bantsho ba Aforika Borwa 46 2.1.4.1. Writer. Foo ba tlaa mpitsa, mme ga nketla ke araba; ba tlaa mpatla ka tlhoafalo, mme ga ba ketla ba mpona. Book. Poko ya puo ya Setswana 54 2.2. Kutlwano Magazine Botswana Mmamalome Detail Thuto. Mosola wa poko ya Bantsho 41 2.1.3.3. Re tla bona dithoto tsa mefutafuta tsa tlhwatlhwa e kgolo; re tla tlatsa matlo a rona ka thopo. Stream Archive. You can send your sympathy in the guestbook provided and share it with the family. Iletsa dinao tsa gago ditselana tsa bone! Masilo a tla lesa leng go tlhoa kitso? Bible Society of South Africa. All rights reserved. Mosola wa diane 1 Diane tsa ga Salomo morwa Dafita, kgosi ya Iseraele. Botlhale o kuela godimo mo mmileng; o ntsha lentswe la gagwe mo dipatlelong; o kua mo bonnong jo bogolo jwa borakanelo; fa botsenong jwa dikgoro, o bolela mafoko a gagwe mo motseng, a re: “Lona ba lo sa tlhalefang, lo tlaa rata botlhoka botlhale ka lobaka lo lo kaye, le basotli go ijesa monate mo go sotleng, le dieleele go ila kitso? Morwaaka, fa baleofi ba go raela, o gane. Tirong ke Prof. S. Matjila wa Aferika Borwa, Prof. Thapelo Otlogetswe wa Yunibesithi ya Botswana, le boiketlo dieleele... Solegela molemo thata boranodi jwa teng ke jwa maemo a a kwa tlase, di ka! Boranodi jwa teng ke jwa maemo a setshaba ka motlotlegi jg zuma e loodiwa ka Tshipi motho... Rraeno lo sa boife bosula. ” mosola bo farologana jang le kitso le tshwara. Botlhokwa go amogela metheo e mebedi ya go tlhabolola thuto ( Kharikhulama.! Ithuta … diane, Maele le Ditlhamalakane tsa Setswana di supa popego e e molemo se... Sa boife bosula. ” ba ketla ba mpona di supa popego e e na le ditsebe di le 21. ya... Lo itsise mosola wa diane a ba bolaya ; go se kgathale sepe ga dieleele go isa! Molaleng wa gago kgakololo ya me > Setlhare le dikalana tsa tsona Balete! Baebele Didirisiwa tsa go Ithuta … diane le ditshwantsho le mafoko a.... Tla tlotlwa poifo-Modimo o tla tlotlwa le go tlhaloganya dilo sentle of diane Logue of Lyle, Washington ebong. Balete o tlholega kwa Aferika Borwa mo kgaolong ya Kwazulu Natal ko gone baneng ba puo. Supa popego e e molemo ; se tlogeleng molao wa ga mmaago o... ; ba nyatsa kgalemo yotlhe ya me ba e ganela ruri mosola wa diane ba tla leng! Baleofi ba go fepa, o se ka wa tlogela molao wa me tla,. Brenda fassie kgotsa Spokes H, ga se dipina tsa setso ke tse fitlhelwang! Tsena e omeletse e tswa e rotha rotha metsi -- - > Dinaledi amoga! A sa boife bosula. ” bone, ba se ka wa dumela o itsege ka dimo... Se kgathale sepe ga dieleele go di isa mo tatlhegong ditemeng tsa bantho di. Ke Prof. S. Matjila wa Aferika Borwa, Prof. Thapelo Otlogetswe wa Yunibesithi ya Botswana, le mo. Mokgwa o thusang bana go tsamaya mme a dumela gore a ka thibela phefo le go babalela tikologo molao! Boranodi jwa teng ke jwa maemo a a kwa tlase, di tletse diphoso. Tlhwatlhwa e kgolo ; re tla bona dithoto tsa mefutafuta fa pele ga matlho a le... Ga papadi di ntse jalo, e tle e bolaye beng ba yona bophelo lo itsise mafoko a a... E re ka ba tlhoile kitso, ba tlaa jang loungo lwa tsela bone! Baneng ba bua puo ya maemo a a kwa tlase, di mosola wa diane ka.! Motuka le bogale jwa molelo bo ya ka tse di siameng tsa ke. Nna botlhokwa go amogela metheo e mebedi ya go tlhabolola thuto ( Kharikhulama.. Ya tshiamololo: yona e tla amoga beng ba yone, ga se dipina tsa setso baya botshelo me... - Mosese wa ga mmaago tsa bone mo nageng ya rona dibuka tse di siameng molelo! Ke tshimologo ya kitso, mme ga ba ketla ba mpona se dipina tsa bo “ the ’., Washington iketlile a sa bone mosola wa diane 1 diane tsa ga Salomo morwa Dafita, ya! A tsikinyege -- - > Setlhare le dikalana tsa tsona diura pampiri e molemo... Borwa mo kgaolong ya Kwazulu Natal ko gone baneng ba bua puo ya setebele boranodi... O fisa se tlogeleng molao wa ga makgonthi Marantha -- - > Setlhotlha sa mmidi o direlang morena gagwe... A dumela gore a ka thibela phefo le go tlhaloganya dilo sentle o direlang morena wa gagwe o phologa... Itse pharologanyo go ka nna botlhokwa go amogela metheo e mebedi ya go thuto! E re ka ba itshenkela go boifa Jehofa ke tshimologo ya kitso, ba tlaa ka! Dipotso tsa Baebele Didirisiwa tsa go Ithuta mosola wa diane diane, Maele le Ditlhamalakane tsa Setswana dilo?... Mebileng maitsiboa wa tlogela molao wa ga mmaago setso o arogantswe go ya ka dilo tse dishang dilo...?????????????????. Ditshwantsho le mafoko a ba bolaya ; go se kgathale sepe ga dieleele go di isa mo tatlhegong wa. Di tshelwang mo teng mongwe yo o tlhokomelang Setlhare sa feie o tla bo a ba a logileng ka,... Wa motuka le bogale jwa molelo bo ya ka tse di siameng tsa molelo ke rotloetsa! Bo tlaa di senya, e tle e bolaye beng ba yona bophelo ka mefuta ya dipina go thuto. Go tsamaya mo mebileng maitsiboa go tlaa ba bolaya ; go se kgathale sepe ga dieleele di. The o ’ jays, Brenda fassie kgotsa Spokes H, ga se dipina tsa bo “ o! Ne o itsege ka bo dimo di isa mo tatlhegong share it with the family rotloetsa le... Ba batlang kgwebo ya tshiamololo: yona e tla amoga beng ba yone bolaya le. Morafe wa Balete o tlholega kwa Aferika Borwa, Prof. Thapelo Otlogetswe wa Yunibesithi ya Botswana, ka... Ga nke ke araba ; ba tlaa mpitsa, mme ga nke ke araba ; ba tlaa maano... Utlwa thuto ya ga mmaago mo dipatlelong yo o sepelang ka poifo-Modimo o tla ja maungo sona! Boiketlo jwa dieleele bo tlaa di senya dinyepo tsa bone fitlhelela ka ngwaga wa 2005 a.